Home China Guide Lijiang Maps Lijiang's Location Map

Lijiang's Location Map

The Lijiang location map shows the location of Lijiang in the southwest of China.

Lijiang's Location Map