Home China Guide Shanghai Maps Zhujiajiao Map

Zhujiajiao Map

This map shows the location of Zhujiajiao Ancient Town in Shanghai. It is situated in Qingpu District, not far from Hongqiao Airport. The orange area is Shanghai’s central area.

Zhujiajiao Map