Shanxi Tours

Pingyao Classic Tour with Mianshan Mountain Combo

 • Duration: 4 Days
 • Destination: Jinzhong
 • Attractions: Mianshan Mountain, Wang Family Courtyard, Shuanglin Temple, Pingyao Ancient Town, Ancient City Wall, The Rishengchang Draft Bank, The Mingqing Street
Full price from:
$537 p/p

Pingyao Highlights Tour

 • Duration: 2 Days
 • Destination: Pingyao
 • Attractions: Pingyao Ancient Town, Ancient City Wall, Rishengchang Former bank, Armed Escort Company Museum, Shuanglin Temple, Wang's Family compound
Full price from:
$257 p/p

Essence of Datong Tour

 • Duration: 5 Days
 • Destination: Datong
 • Attractions: The Huayan Temple, Yungang Grottoes, Datong Nine-Dragon Screen Wall, Hanging Monastery, Yingxian Wooden Pagoda, Wutai Mountain Scenic Area, Taihuai Temple Forest
Full price from:
$699 p/p

Essence of Wutaishan Tour

 • Duration: 3 Days
 • Destination: Wutaishan
 • Attractions: Nanchan Temple, Wutai Mountain Scenic Area, Foguang Temple, Taihuai Temple Forest
Full price from:
$298 p/p

Taiyuan Culture Tour

 • Duration: 3 Days
 • Destination: Taiyuan
 • Attractions: Chunyang Palace, Twin Pagoda Temple, Tianlongshan Grottos, Jinci Temple
Full price from:
$197 p/p

Essence of Datong and Pingyao Tour

 • Duration: 4 Days
 • Destination: Pingyao
 • Attractions: Yungang Grottoes, Datong Nine-Dragon Screen Wall, The Huayan Temple, Hanging Monastery, Yingxian Wooden Pagoda, Pingyao Ancient Town, Ancient City Wall, Rishengchang Former bank, Wang's Family compound
Full price from:
$314 p/p

Essence of Datong with Hanging Temple Tour

 • Duration: 4 Days
 • Destination: Datong
 • Attractions: The Yungang Grottoes, Datong Nine-Dragon Screen Wall, The Shang Huayan Temple, Yingxian Wooden Pagoda, Hanging Temple (or the Temple in Midair)
Full price from:
$480 p/p

Datong Yungang Grottoes Tour from Beijing

 • Duration: 3 Days
 • Destination: Datong
 • Attractions: Yungang Grottoes, Datong Nine-Dragon Screen Wall, The Huayan Temple, Hanging Monastery, Yingxian Wooden Pagoda
Full price from:
$677 p/p

Explore Datong from Beijing

 • Duration: 3 Days
 • Destination: Datong
 • Attractions: Hanging Monastery, Yingxian Wooden Pagoda, Yungang Grottoes
Full price from:
$467 p/p

Tailor Make a China Tour