Home Chinese Culture Pinyin Syllables

Pinyin Syllables

The standard unit of the Chinese language is the syllable. Each Chinese character is spoken as one syllable. Chinese words are made up of one, two or more characters and hence one, two or more syllables.* Each syllable is either a ‘final’ or an ‘initial’ followed by a ‘final’.

There are only 413 syllables in common use, which represent thousands of Chinese characters. See below for an instant reference between the pinyin (left) and intuitive English pronunciation (right) for each syllable. The pronunciation for pinyin doesn’t usually vary with tone, so tone markers are unnecessary. There are 4 exceptions however. When pinyin de, ge, ne and zi have tones 1 to 4 they are pronounced “der”, “ger”, “ner” and “dzrr” respectively, but when they have a light tone (tone 5) they are pronounced “duh” “guh”, “nuh” and “”dzuh” respectively.

aah
aieye
anan
angung
aoaoww
babah
baibuy
banban
bangbung
baobaoww
beibay
benbnn
bengbnng
bibee
bianbyen
biaobyaoww
biebyeah
binbin
bingbing
bobor
buboo
catsah
caitseye
cantsan
cangtsung
caotsaoww
cetser
ceitsay
centsnn
cengtsnng
chachah
chaicheye
chanchan
changchung
chaochaoww
checher
chenchnn
chengchnng
chichrr
chongchong
chouchoh
chuchoo
chuachwah
chuaichwhy
chuanchwan
chuangchwung
chuichway
chunchwnn
chuochwor
citsrr
congtsong
coutsoh
cutsoo
cuantswan
cuitsway
cuntswnn
cuotswor
dadah
daideye
dandan
dangdung
daodaoww
de1-4der
de5duh
deiday
dendnn
dengdnng
didee
diandyen
diaodyaoww
diedyeah
dingding
diudyoh
dongdong
doudoh
dudoo
duandwan
duidway
dundwnn
duodwor
eer
eiay
ennn
erurr
fafah
fanfan
fangfung
feifay
fenfnn
fengfnng
fofor
foufoh
fufoo
gagah
gaigeye
gangan
ganggung
gaogaoww
ge1-4ger
ge5guh
geigay
gengnn
genggnng
gonggong
gougo
gugoo
guagwah
guaigwhy
guangwan
guanggwung
guigway
gungwnn
guogwor
hahah
haihi
hanhan
hanghung
haohaoww
heher
heihay
henhnn
henghnng
hmhmm
hnghng
honghong
houhoh
huhoo
huahwah
huaihwhy
huanhwan
huanghwung
huihway
hunhwnn
huohwor
jijee
jiajyah
jianjyen
jiangjyang
jiaojyaoww
jiejyeah
jinjin
jingjing
jiongjyong
jiujyoh
jujyoo
juanjwen
juejwhere
junjwnn
kakah
kaikeye
kankan
kangkung
kaokaoww
keker
keikay
kenknn
kengknng
kongkong
koukoh
kukoo
kuakwah
kuaikwhy
kuankwan
kuangkwung
kuikway
kunkwnn
kuokwor
lvlyoo
lalah
laileye
lanlan
langlung
laolaoww
leler
lvelyouair
leilay
lenglnng
lilee
lialyah
lianlyen
lianglyang
liaolyaoww
lielyeah
linlin
lingling
liulyoh
longlong
louloh
luloo
luanlwan
lunlwnn
luolwor
mmm
mamah
maimeye
manman
mangmung
maomaoww
memuh
meimay
menmnn
mengmnng
mimee
mianmyen
miaomyaoww
miemyeah
minmin
mingming
miumyoo
momor
moumoh
mumoo
nnn
nvnyoo
nanah
naineye
nannan
nangnanng
naonaoww
ne1-4ner
ne5nuh
nvenyouair
neinay
nennnn
nengnung
ngnng
ninee
niannyen
niangnyang
niaonyaoww
nienyeah
ninneen
ningning
niunyoh
nongnong
nounoh
nunoo
nuannwan
nuonwor
oor
ouoh
papah
paipeye
panpan
pangpung
paopaoww
peipay
penpnn
pengpnng
pipee
pianpyen
piaopyaoww
piepyeah
pinpin
pingping
popor
poupoh
pupoo
qichee
qiachyah
qianchyan
qiangchyang
qiaochyaoww
qiechyeah
qinchin
qingching
qiongchyong
qiuchyoh
quchyoo
quanchwen
quechwhere
qunchwnn
ranran
rangrung
raoraoww
rerer
renrnn
rengrnng
rirrr
rongrong
rouroh
ruroo
ruarwah
ruanrwan
ruirway
runrwnn
ruorwor
sasah
saiseye
sansan
sangsung
saosaoww
seser
seisay
sensnn
sengsnng
shashah
shaisheye
shanshan
shangshung
shaoshaoww
shesher
sheishay
shenshnn
shengshnng
shishrr
shoushoh
shushoo
shuashwah
shuaishwhy
shuanshwan
shuangshwung
shuishway
shunshwnn
shuoshwor
sisrr
songsong
sousoh
susoo
suanswann
suisway
sunswnn
suoswor
tatah
taiteye
tantan
tangtung
taotaoww
teter
tengtnng
titee
tiantyen
tiaotyaoww
tietyeah
tingting
tongtong
toutoh
tutoo
tuantwan
tuitway
tuntwnn
tuotwor
wawah
waiwhy
wanwan
wangwung
weiway
wenwnn
wengwnng
wowor
wuwoo
xisshee
xiasshyah
xiansshyen
xiangsshyang
xiaosshyaoww
xiesshyeah
xinsshin
xingsshing
xiongsshyong
xiusshyoh
xusshyoo
xuansshywen
xuesshyouair
xunsshwnn
yayah
yanyen
yangyang
yaoyaoww
yeyeah
yiee
yinyin
yingying
yongyong
youyoh
yuyoo
yuanywhen
yueyhwere
yunywnn
zadzah
zaidzeye
zandzan
zangdzung
zaodzaoww
zedzer
zeidzay
zendznn
zengdznng
zhajar
zhaijeye
zhanjan
zhangjung
zhaojaoww
zhejer
zheijay
zhenjnn
zhengjnng
zhijrr
zhongjong
zhoujoh
zhujoo
zhuajwah
zhuaijwhy
zhuanjwan
zhuangjwung
zhuijway
zhunjwnn
zhuojwor
zi1–4dzrr
zi5dzuh
zongdzong
zoudzoh
zuandzwan
zuidzway
zundzwnn
zuodzwor
zudzoo

Related Links

  • Some useful words and sentences people usually to use in their trip, that can be pronounced by the phonetic English. more Chinese Phrasebook
  • Listen to the Chinese Phrase Book in MP3 Format
  • Download the Chinese Phrase Book