Tibet Railway Map

Beijing, Chengdu, Lanzhou, Xining, Guangzhou and Chongqing are the starting stations for the Tibet express train.

Tibet railway map

More on the Qinghai-Tibet Railway

top