Home China Guide Xinjiang Xinjiang Quick Facts

Xinjiang Quick Facts

  • Chinese Name: 新疆
  • Chinese Pinyin: xīn jiāng
  • English Name: Xinjiang
  • Location: Southwest China
  • Area: 1.66 million sq. km. (640,920 sq. mi.)
  • Population: 27 million
  • Language: Kazakh, Russian, Mongolian
  • Capital City: Urumqi