Home Beijing Transportation Beijing Subway Airport Line

Beijing Subway Airport Line

First & Last Train on Airport Line

tation name  To   To Airport 
First train   Last train   First train   Last train 
Dong Zhi Men - - 6:00 22:30
San Yuan Qiao 6:52 23:27 6:04 22:34 
Terminal 1 of Beijing
Capital Airport 
6:21 22:51 - -
Terminal 1 of Beijing
Capital Airport
6:35 23:10  - -

Beijing Capital Airport

Beijing subway map