Home China Guide Urumqi Urumqi Maps

Urumqi Maps

Our Urumqi maps cover Urumqi's location in China, and cities in Xinjiang Uyghur Autonomous Region.

Urumqi's Location In China

Xinjiang Uyghur Autonomous Region Map

This map shows the locations of Xinjiang's main prefecture-level cities, and provincial capital Urumqi.

Xinjiang Provinve MapClick to enlarge it!

Other City Maps