Home China Guide Zhangjiajie Zhangjiajie Maps

Zhangjiajie Maps

Here are three maps that should help plan your visit to Zhangjiajie:

  • A regional map, so you can see where Zhangjiajie is.
  • A map showingZhangjiajie's attractions
  • A map showing the main hotel areas

Zhangjiajie is in Northwest Hunan Province

Map of the Region

Zhangjiajie Attraction Map

Zhangjiajie Attraction Map

See more on Zhangjiajie's attractions.

Zhangjiajie Hotels Map

Zhangjiajie Hotel Map

See an evaluation of the pros and cons of Where to Stay.

Other Hunan City Maps

View Zhangjiajie details on Google map