Main Course Dishes Menu

shuizhuniurouBoiled beef

Below is a mouth-watering array of main course (meat) dishes from all over China. They are arranged in the following order:

  • Red meat: beef, lamb, pork, donkey and horse;
  • White meat: chicken, duck, goose, pigeon, fish and seafood;
  • Vegetarian options: rice, noodles, tofu, and vegetable dishes.

A selection of the top dishes from each type has been included. For the full menus click on the titles.

Beef Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Skillet BeefTieban NiurouTyeah-ban nyoh-roh铁板牛肉
Cumin BeefZiran NiurouDzrr-ran nyoh-roh孜然牛肉
Black Pepper BeefHeijiao NiurouHay-jyaoww nyoh-roh黑椒牛肉
Stir-Fried Beef and Green PeppersQingjiao Chao NiurohChing-jyaoww chaoww nyoh-roh青椒炒牛肉
Stir-Fried Beef and PotatoesTudou Chao NiurouToo-doh chaoww nyoh-roh土豆炒牛肉

Lamb Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Xinjiang Roast Whole LambXinjiang Kao Quan YangSshyin-jyang新疆烤全羊
Northeast Mutton Slice Hot PotDongbei Shuan YangrouDong-bay shwann yang-roh东北涮羊肉
Inner Mongolia Roast MuttonMenggu KaorouMnng-goo kaoww-roh蒙古烤肉

Pork Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Roast PorkCha shao

Cha-shaoww

叉烧
Red-Fried PorkHong shao rou

Hong-shaoww-roh

红烧肉
Sweet and Sour Fillet of PorkTangcu Liji

Tung-tsoo lee-jee

糖醋里脊
Steamed PorkKou Rou

Koh-roh

扣肉

Donkey and Horse Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Five Spice Sauce DonkeyWu Xiang Jiang LürouWoo sshyang jyang lyoo-roh五香酱驴肉
Pingxiang DonkeyPingxiang LürouPing-sshyang lyoo-roh萍乡驴肉
Ili Horse MeatYili Marouee-lee maa-roh伊犁马肉

Chicken Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Kung Pao Chicken (Spicy Diced Chicken with Cashews/Peanuts)Gong Bao Ji DingGong baoww jee ding宫保鸡丁
Xinjiang Large Tray ChickenXinjiang DapanjiSshin-jyang daa-pan-jee新疆大盘鸡
Hangzhou Beggars’ ChickenHangzhou Jiaohua JiHung-joh jyaoww-hwaa jee杭州叫花鸡
Chicken in Sweet and Sour SauceTangcu Ji KuaiTung-tsoo jee kweye糖醋鸡块
Soft–Fried Chicken with Lemon SauceXi Ning Jian Ruan JiSshee ning jyen rwan jee西柠煎软鸡

Duck Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Beijing Roast DuckBeijing KaoyaBay-jing kaoww-yaa北京烤鸭
Quanzhou Ginger (Female)  DuckQuanzhou Jiang MuyaChwen-joh jyang moo-yaa泉州姜母鸭
Nanjing Brine-Boiled DuckNanjing Yanshui YaNan-jing yen-shway yaa南京盐水鸭
Hangzhou Old Duck SoupHangzhou Lao Ya BaoHung-joh laoww yaa baoww杭州老鸭煲

Goose Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Roast GooseKao EKaoww Er烧鹅
Steamed Goose FeetQingzheng E ZhangChing-jnng er jung清蒸鹅掌

Pigeon Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Pigeons Marinated in Soya Paste SauceJiang Zhi GeziJyang jrr ger-dzuh酱汁鸽子
Five Spice PigeonWuxiang GeziWoo sshyang ger-dzuh五香鸽子
Deep-Fried PigeonYou Lin GeziYoh lin ger-dzuh油淋鸽子
Deep Fried Pigeon in Spicy SauceLu Zha Luan GeLoo jaa lwan ger卤炸乳鸽

Fish Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Yangshuo Beer FishYangshuo Pijiu YuYung-shwor pee-jyoh yoo阳朔啤酒鱼
West Lake Vinegar FishXihu Cu YuSshee-hoo tsoo yoo西湖醋鱼
Sichuan Poached Fish Fillets in Hot Chili OilSichuan ShuizhuyuSrr-chwann shway-joo-yoo四川水煮鱼
Broth-Steamed BassQingzheng LuyuChing-jnngloo-yoo清蒸鲈鱼

Seafood Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Steamed TurtleQingzheng JiayuChing-zhnng jyaa-yoo清蒸甲鱼
Oil Braised King PrawnsYou Men Da XiaYoh mnn daa sshyaa油焖大虾
Macao Portuguese Fresh Garden OystersAomen Pu Yuan Sheng HaoAoww-mnn poo ywen shnng haoww澳门葡园生蚝
Dry-Fried Shredded Squid with PeppersGan Bian Youyu SiGan byen yoh-yoo srr干煸鱿鱼丝

Other Meat Dishes

Rice Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Egg Fried Ricejīdàn chǎo fànjee-dan chaoww-fan鸡蛋炒饭
Eight Delicacies Ricebābǎo fànbaa-baoww fan八宝饭
Fried Rice with Pickled Vegetablespào cài chǎo fànpaoww tseye chaoww-fan泡菜炒饭
Rice in Shredded Vegetable Soup, Shanghai StyleShànghǎi pào fànshaung-heye paoww fan上海泡饭
Fried Rice with Vegetablesshūcài chǎo fànshoo-tseye chaoww fan蔬菜炒饭

Noodle Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Noodles with Beef in Brown SauceHongshao Niurou MianHong-shaoww nyoh-roh myen红烧牛肉面
Beef Stretched NoodlesNiurou LamianNyoh-roh laa-myen牛肉拉面
Sliced NoodlesDaoxiao MianDaoww-sshyaoww myen刀削面
Soybean PasteZhajiang MianJaa-jyang myen炸酱面
Rice Noodles in Red OilGuilin Hongyou MifenGway-lin hong-yoh mee-fnn桂林红油米粉

Tofu Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Bean Curd with Mince and Chili OilMapo Doufumaa-por doh-foo麻婆豆腐
Tofu SoupDoufu Tangdoh-foo tung豆腐汤
Tofu and Chopped Scallion SoupXiaocong Ban Doufusshyaoww-tsong ban doh-foo小葱拌豆腐
Tofu JellyDoufu Naodoh-foo naoww豆腐脑
Tofu and Shrimp BallsDoufu Xian Xia Wandoh-foo sshyen sshyaa wan豆腐鲜虾丸

Vegetable Dishes

EnglishChinesePronunciationCharacters
Fried Spicy Vegetarian BeefXiang La Su NiurouSshyang laa soo nyoh-roh香辣素牛肉
Vegetarian Sweet and Sour Spare RibsSu Chao Tangcu PaiguSoo chaoww tung-tsoo peye-goo素炒糖醋排骨
Vegetarian HamSu HuotuiSoo hwor-tway素火腿
Vegetarian Ants Climb Tree (vermicelli with spicy silk noodles)Su Mayi Shang ShuSoo maa-ee shung shoo素蚂蚁上树
Vegetarian Drumstick with Western GravyXi Zhi Su Ji TuiSshee jrr soo jee tway西汁素鸡腿
Crispy Roast DuckCui Pi KaoyaTsway pee kaoww-yaa脆皮烧鸭
Luojiang Fried Bean DuckLuojiang Dou YaLwor-jyang doh yaa罗江豆鸭
Fried Vegetarian Crab MeatChao Su XiefenChaoww soo sshyeah-fnn炒素蟹粉
Seven Color Shitake MushroomsQicai XiangguChee tseye sshyang-goo七彩香菇
Fried Pickle Cabbage and Bean SproutsXuecai Chao DouyaSshwair-tseye chaoww doh-yaa雪菜炒豆芽